FOTOGALERIE JIŽ BRZY ZDE

a k t u a l i z a c e  3.9.2017      

 

V Žatci dne 28. 4. 2017

Vážený obchodníku,

Děkujeme Vám za projevený zájem o účast na tradiční Žatecké Dočesné, která se uskuteční v pátek a sobotu

1. 9. – 2. 9. 2017

 

PŘÍJEZD NA DOČESNOU MAPKA - KLIK PRO ZVĚTŠENÍ

 

 

 

 

Náhled umístěných stánků.  Po kliknutí se zvětší náhled.

     

 

KE STAŽENÍ:   PODMÍNKY PRO STÁNKAŘE 2017           PŘIHLÁŠKA 2017

 

záměr - stánky n. Prokopa Velkého

závazná přihláška a smlouva k umístění prodejního stánku - 60. Žatecká Dočesná 2017

zákres umístění stánků náměstí Prokopa Velkého

propozice stánků Klášterní zahradaZ důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o tyto slavnosti jsme nuceni vzhledem k omezené kapacitě náměstí přistoupit k regulaci pronajímané plochy pro umístění prodejních stánků.

Omezení spočívá v menším množství rozmístěných stánků, pečlivém výběru prodejců a zpřísnění dodržování propozic a následném sankciování.

 

Věnujte prosím pozornost nově vzniklým podmínkám v souvislosti s platbou za stání a nově zřízeným akreditačním střediskem:

Pro všechny zóny platí tyto jednotné podmínky:

 • Poplatek za plochu pro umístění stánku (na oba dva dny) o rozměru 3x3 m a za každý další započatý metr čtverečný – viz tabulka.
 • Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28. 7. 2017. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28. 7. 2017 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.
 • Vjezd pro zřízení stánku a zásobování - pátek od 10:00 - 16:00 hodin, v sobotu od 7:00 - 9:00 hodin, a to pouze s platným povolením ke vjezdu, vydaným Městským divadlem v Žatci.
 • Mimo tuto dobu není možno vjet vozidlem do areálu slavností ani v areálu vozidlo parkovat
 • zásobovací či skladovací vozidlo není povoleno
 • Parkování vozidel stánkařů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Nákladní (vzdálenosti 100m od centra), pro letní kino vyhrazená ul. Vrchlického.

 

Zóna I. – centrum (náměstí Svobody od radnice směrem k ulici Obránců Míru)

 

 • především stánky pivovarů a stánky s občerstvením bez možnosti čepovat pivo
 • V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků nebo pojízdných prodejen či karavanů, ale vždy pouze jedno prodejní vozidlo pro jednoho prodejce
 • Pojízdné prodejny či karavany musí být vybaveny nájezdem na obrubníky chodníků.             
 • Posezení pro konzumenty stejně jako plocha  pod prodejními okny – tzv. kšilty jsou také zahrnuty do celkové pronajaté plochy a jako takové jsou zpoplatněny.
 • Obchodníkům a stánkařům je zakázán prodej jakéhokoliv točeného piva (povolen je pouze prodej plechovkového piva). Prodej točeného piva je povolen  pouze pro nasmlouvané pivovary.

 

Zóna II. – centrum (část Hošťálkova nám., vedle a za radnicí)

 

 • určen pro stánky pivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením s možností čepovat pivo.
 • V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků nebo pojízdných prodejen či karavanů, ale vždy pouze jedno prodejní vozidlo pro jednoho prodejce
 • Pojízdné prodejny či karavany musí být vybaveny nájezdem na obrubníky chodníků.             
 • Posezení pro konzumenty stejně jako plocha  pod prodejními okny – tzv. kšilty jsou také zahrnuty do celkové pronajaté plochy a jako takové jsou zpoplatněny.

 

Zóna III. – náměstí Prokopa Velkého,

 

 • Prostor je určen pro stánky pivovarů, rodinných pivovarů a minipivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením bez možnosti čepovat pivo. Prioritně je prostor náměstí Prokopa Velkého určen pro stánky minipivovarů a drobnějších rodinných pivovarů.

 

Zóna IV. – areál letního kina (ul. Vrchlického)

 

 • Prostor je určen pro stánky pivovarů, rodinných pivovarů a minipivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením bez možnosti čepovat pivo.

 

Zóna V. – historické tržiště (ulice Dvořákova)

 

 • Prostor je určen pro dobové stánky, řemeslné stánky, stánky s drobným zbožím a občerstvením bez možnosti čepovat pivo.

 

Vezměte prosím dále na vědomí ostatní důležité pokyny pro zdárný a nekonfliktní průběh konání slavností:
1. V průběhu slavností je zakázáno prodávat hračky plněné výbušným plynem, ostré předměty (např. jakékoli nože), zbraně, či jejich repliky a nápoje ve skleněných obalech.


2. Součástí ceny za stánkový prodej je zajištění jedné přípojky el. proudu dle řádně vyplněné přihlášky do vzdálenosti 50 metrů. Organizátor neodpovídá za případné výpadky způsobené přetížením, je proto možné zajistit si vlastní zdroj elektrické energie. V případě potřeby většího odběru elektrické energie nebo požadovaného příkonu je nutno toto zdůraznit v přihlášce, která je součástí těchto podmínek.  Příkon nad rámec 3.600W je zpoplatněn.

 

  3. Organizátor dále zajistí pitnou vodu a používání WC zdarma.  Pitná voda pro pivovary, prodejce a stánkaře je zajištěna v prostoru veřejných záchodků vyhrazených pro vozíčkáře a invalidy, nacházející se za budovou radnice na Hošťálkově náměstí a dále z veřejných pítek na nám. Svobody, na Kruhovém náměstí, v ulici Dvořákova, na náměstí Prokopa Velkého a v areálu letního kina. WC pro obsluhující personál pivovarů, stánkařů a prodejců jsou umístěna ve zděné budově za radnicí na Hošťálkově náměstí a jsou přístupna zdarma po předložení zvláštní vstupenky vydané hlavním pořadatelem. Všechna uvedená místa jsou vyznačena na mapě, která je součástí programového letáku.


4. Kotvení stanů do podloží pomocí hřebů je zakázáno, jakékoliv kotvení je nutno předem konzultovat s pořadatelem, uvést přesný popis a specifikaci kotvení a vyžádat si písemné povolení od pořadatele. V žádném případě není dovoleno rozebírat či narušovat dlažbu komunikace či chodníků.

 

5. Od roku 2016 se nově nebudou povolenky k vjezdu posílat poštou před konáním slavností, ale budou osobně předány ve speciálně zřízeném akreditačním středisku a to ve čtvrtek 31. 8. 2017 od 17.00 do 20.00 a v pátek 1. 9. 2017 od 7.00 do 13.00. Přesná adresa akreditačního střediska spolu se souřadnicemi GPS bude stánkaři zaslána po zaplacení faktury - platba možná buď osobně v kanceláři Městského divadla v Žatci, nebo fakturou na číslo účtu.

 

6. Akreditačním střediskem je míněn speciálně zvolený prostor, kam se dostaví v den nájezdu na akci každý stánkař. Zde se legitimuje a na základě zaplaceného poplatku za stání obdrží veškeré potřebné dokumenty (povolenky k vjezdu, povolenky na WC, povolení k prodeji). Platba na místě možná jen s poplatkem za pozdní platbu ve výši 2.000-, Kč.


7. Cenu za stánkový prodej je nutno uhradit nejpozději do 28. 7. 2017.  Místo bude přiděleno až po zaplacení poplatku!! V případě nezaplacení poplatku do stanoveného termínu bez případné omluvy je toto nabídnuto jiným zájemcům.


8. Veškeré stánky budou po dobu konání slavností viditelně označeny přiděleným číslem stánku, které bude po zaplacení poplatku za stání spolu s povolením ke vjezdu a vstupenkou na WC prodejci osobně předáno při příjezdu na slavnosti ve speciálním akreditačním středisku

 

9. Prodejci a stánkaři zodpovídají za správné a výrobcem či distributorem stanovené bezpečnostní doporučení při provozu a zajištění tlakových nádob a hořlavin,  za bezpečnost při jejich instalaci a provozu a za skladování mimo dosah návštěvníků.
10. V případě zrušení účasti na Dočesné do sedmi dní před konáním, si organizátor účtuje storno poplatek ve výši 1.000,- Kč, spojený s administrativními poplatky. Storno poplatek bude odečten od celkové částky za stánkové místo v případě vracení peněz z důvodů neúčasti.


11. V případě, že bude v prostoru pronajaté plochy používáno audio-video zařízení, nesmí jeho provozování rušit program na jednotlivých scénách nebo obtěžovat hlukem okolní stánky. Pořadatel má v tomto případě právo požadovat ukončení projekce.


12. Přívod ke stánku musí být proveden třívodičovým kabelem o dostatečném průřezu a nesmí být v rozporu s platnými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu.

 

   Za zvláště hrubé porušení průběhu slavností se považuje :
- parkování vozidel v celém areálu slavností a na místech, kde to není povoleno

- odběr el. proudu v rozporu s vyhláškou a povoleným max. odběrem
- prodej točeného piva na v zóně I., III. IV.
- umístění mimo vymezené místo, či překročení rozměru vymezeného místa
- jakékoli poškozování či znečištění dlažby nebo povrchu
- prodej zboží v rozporu s platným tržním řádem slavností

    V takovém případě bude prodejci okamžitě pořadatelem zakázán prodej a bez nároku na náhradu
    vzniklé škody vykázán městskou policií z areálu slavností!!!

 

Kontakt na pořadatele stánkového prodeje:

Mgr. Veronika Košťáková

mob.: 606 718 944
tel.: 415 710 519
stanky@divadlozatec.cz

 

Ceny za stánky a pivovary v jednotlivých zónách za oba dva dny dohromady + pronájem el. energie.

 

 


 

 

Tržní řád pro dobu konání Žatecké Dočesné 2017
Článek 1
Prodej na Žatecké Dočesné mohou provádět:
a) organizace a soukromí podnikatelé v rámci jim daného oprávnění v obchodní činnosti, kteří jsou smluvně zmocněni hlavním pořadatelem slavností
 
Článek 2
Prodej na Žatecké Dočesné je možný za těchto podmínek:
a) prodávat potraviny a poskytovat občerstvení lze pouze za dodržení platných právních předpisů v oblasti potravinového práva 
b) prodávající musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění
c) prodejní stánky musí být opatřeny názvem a adresou prodávající firmy
d) při prodeji zboží občany (tedy nikoli firmami) musí být stánek označen jménem a adresou prodávajícího
e) prodávané zboží musí být viditelně označené cenami
f) v případě, že prodávající zajišťuje prodej grilovaného, pečeného či smaženého zboží na dřevěném uhlí, oleji či plynu, musí být pod celým prodejním místem a v místě přístupu zákazníků k prodejnímu pultu instalována nepropustná nehořlavá podložka (například linoleum), která zabrání poškození a znečištění povrchu vymezeného místa. Při použití hořlavin, nebo plynových nádob je prodejce odpovědný za bezpečný provoz a uložení mimo dosah návštěvníků a musí respektovat veškeré nařízení výrobce či distributora o použití a skladování.

g) prodejce, který používá k úpravě potravin dřevěné uhlí, či olej, se musí prokázat nádobou určenou na zpracování vzniklého odpadu (popel, přepálený olej)
h) v případě, že prodávající zničí či poškodí stávající povrch vyhrazeného místa (mechanické poškození, vyndané kostky, vyvrácený obrubník, znečištění od oleje, apod.) bude místo uvedeno do původního stavu odbornou firmou a částka za opravu bude vymáhána na prodejci. Vyhrazené místo bude při předání prodejci i při zpětném předání vyfotografováno pověřeným pracovníkem. Tato fotografie bude sloužit jako důkazní materiál v případě vzniklé škody na majetku města.

ch) prodávající je povinen si předem zajistit vlastní pytle na odpadky, kterými je se musí prokázat případné kontrole ze strany pořadatele

 

Článek 3
Prodávající je povinen
a) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené
b) ovoce a zelenina musí být prodávány na vhodných podložkách, nikoli přímo na zemi
c) potraviny musí být uloženy nejméně 70 cm nad zemí a musí být chráněny před znečištěním. Potraviny rychle se kazící musí být dopravovány v chladírenských nebo izotermických boxech

d) Prodávající je povinen si předem zajistit vlastní pytle na odpadky


Článek 4
Ostatní ujednání
a) prodej není povolen osobám mladším 15let
b) prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele
c) prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků potravinového práva. Obecně je dána odpovědnost provozovatelů v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, čl. 17.
d) zboží se prodává za smluvní ceny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb.
e) výše poplatku za prodejní místo je stanovena v úvodu těchto pravidel, poplatek za stánkový prodej se vybírá buď v Městském divadle Žatec u paní Veroniky Košťákové, nebo poukázáním na účet Městského divadla uvedeného na faktuře.
 


Článek 5
Organizace a řízení provozu při prodeji na Žatecké Dočesné
Organizaci prodeje na Žatecké Dočesné řídí určení pracovníci pro zajištění stánků pod vedením paní Košťákové, kteří:
- určují prodejní místa prodávajícím, kteří splňují všechny podmínky pro prodej stanovené ve smlouvě a v tomto tržním     
  řádu
- vybírají a kontrolují poplatky z místa
- kontrolují dodržování daných směrnic pro prodej
- kontrolují dodržování ohraničení plochy prodejního místa dle sepsané smlouvy
- kontrolují dodržování zákazu prodeje točeného piva pro prodejní stánky v zóně I (náměstí Svobody)

- kontrolují přípojné vedení a přidělenou zásuvku pro prodejní stánky

Článek 6
Kontrola prodejních míst na Žatecké Dočesné
a) Kontrolu prodejních míst provádějí kontrolní orgány k tomu oprávněné ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

b) Při kontrolách prováděných kontrolními a inspekčními orgány se prodávající osoba musí prokázat:
        -    potvrzením o zaplacení poplatku za určené prodejní místo
        -    občanským průkazem
        -    registrací nebo živnostenským oprávněním
        -    při prodeji potravin a podávání občerstvení nabývacími doklady
        -    platnou revizní zprávou o elektrických spotřebičích a elektrických rozvodech v prodejním stánku
c) V případě porušení tržního řádu a platných hygienických norem jsou kontrolní orgány krajské hygienické stanice oprávněny na maximální dobu 2 dní okamžitě pozastavit výkon činnosti a ve spolupráci s Policií České republiky vykázat prodejce z areálu slavností, případně pod jejím dozorem odstranit pořadatelem prodejní stánek z areálu, čímž prodejci nevzniká žádný nárok na náhradu či kompenzaci. V případě neuposlechnutí se vystavuje prodejce trestnímu stíhání a organizátor nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou s odstraněním stánku.

Svým podpisem potvrzuji souhlas s výše uvedenými pravidly a pokyny ke stánkovému prodeji a bez výhrady je beru na vědomí. V případě porušení těchto pravidel souhlasím s ukončením smluvního vztahu a v případě hrubých či opětovných porušení jsem si vědom okamžitého zákazu prodeje a odstranění prodejního stánku z areálu slavností bez jakéhokoliv nároku na náhradu vzniklé škody. Tímto žádám o zařazení do užšího výběru na slavnosti 60. Žatecká Dočesná 2017 a o zaslání smlouvy.

jméno a adresa stánkaře, kontaktní telefon, e- mailová adresa, podpis.

 

 

 

KE STAŽENÍ:   PODMÍNKY PRO STÁNKAŘE 2017           PŘIHLÁŠKA 2017