FOTOGALERIE JIŽ BRZY ZDE

a k t u a l i z a c e  3.9.2017      

 

PŘÍJEZD NA DOČESNOU MAPKA - KLIK PRO ZVĚTŠENÍ

 

 

 

 

Náhled umístěných stánků.  Po kliknutí se zvětší náhled.

     

 

 

KE STAŽENÍ:   PODMÍNKY PRO PIVOVARY 2017           PŘIHLÁŠKA 2017

Smlouva o prezentaci pivovaru

a zajištění točeného piva na 60. Žatecké Dočesné 2017

uzavřená mezi

MĚSTSKÝM DIVADLEM ŽATEC, Dvořákova 27

zastoupeným Mgr. Martinem Veselým, ředitelem divadla


na straně jedné (dále jen MD)


a společností


na straně druhé (dále jen společnost)

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Předmětem této smlouvy je prezentace a zajištění prodeje točeného piva u příležitosti konání 60. Žatecké Dočesné 2017 ve dnech 1.9. a 2.9. 2017 v Žatci.

 

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1)     MD poskytne společnosti na základě této smlouvy prodejní místo pro účely prezentace a prodeje výrobků pivovaru o velikosti a umístění tak, jak vyplývá z přílohy č. 1 k této smlouvě – „Půdorysný okótovaný nákres s rozměry zastavěné plochy s maximálním odběrem el. energie v kW“ .

 

2)     MD poskytne společnosti na základě této smlouvy místo k posezení pro konzumenty, a to o velikosti a umístění tak, jak vyplývá z přílohy č.1 k této smlouvě. Veškeré prostory k posezení jsou zpoplatněny a musí být součástí nákresu o zastavěné ploše, jinak nebude povoleno.

 

3)     MD poskytne společnosti zdarma na základě této smlouvy prostory pro stánek k prodeji propagačních předmětů, pivních etiket a dalšího sortimentu v těsné blízkosti výčepu.

 

4)     MD umožní společnosti za jím pronajatým prodejním místem s výčepem parkování jednoho automobilu s pivem a ostatními výrobky pro zásobení svého výčepu. Automobil však musí být označen řádně vyplněnou povolenkou k vjezdu a umístěn tak, aby to nebránilo konzumentům a návštěvníkům slavností a dále průjezdu záchranných vozidel a musí být vybaven nájezdnými klíny na obrubníky chodníků. Místo pro automobil musí být zakresleno do nákresu a toto místo je zpoplatněno.

 

5)     MD umožní společnosti prezentaci na programových letácích a formou reklamního loga na velkoplošném obrazovce umístěné u hlavního pódia. Společnost se zavazuje předem dodat MD tištěný promomateriál o rozsahu jedné strany A4 pro moderátora akce za účelem představování pivovarů a v případě sponzorských aktivit i reklamní videospot v maximální délce 30 s. na DVD médiu.

 

6)     MD garantuje všem zúčastněným pivovarům, rovné podmínky bez ohledu na velikost pivovaru nebo jeho výstav.

 

7)     MD se zavazuje zajistit společnosti připojení el. energie do vzdálenosti 50m o max. příkonu 3.500 W s tím, že větší odběr může být zajištěn po předchozí dohodě a musí být ve smlouvě zakotven. Odebraná el. energie je dle sazebníku v Závazné přihlášce. Pořadatel Slavností nezodpovídá za výpadky způsobené přetížením, proto je možné přivézt si vlastní agregát k výrobě el. energie.

       Přívod ke stánku musí být proveden třívodičovým (220V) nebo pětivodičovým (400V) kabelem o     

        dostatečném průřezu a nesmí být v rozporu s platnými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít platnou

       revizní zprávu.

 

8)     MD se zavazuje zajistit v areálu nám. Svobody pitnou vodu a zajistit použití veřejných záchodků, a to na základě zvláštní vstupenky MD.

 

9)     MD výslovně upozorňuje společnost, že v celém areálu slavností platí povolení prodeje textilu, pouze k propagačnímu účelu společnosti, zákaz prodeje nožů a ostatních zbraní, hraček plněných plynem a zábavné pyrotechniky, což společnost bere na vědomí.

 

10)  Společnost bere na vědomí, že parkování aut není v areálu povoleno. MD umožní pouze vjezd pro složení či naložení prodávaného zboží a okamžité opuštění prostoru slavností. Pro další jeden firemní automobil je zajištěno parkování na vyhrazeném hlídaném parkovišti cca 100m od areálu. Na toto parkoviště budete vpuštěni pouze po předložení řádně vyplněné povolenky ke vjezdu.

 

11)  Společnost se zavazuje uskutečňovat činnost v souladu s přiloženým tržním řádem pro konání Žatecké Dočesné 2017 a je si vědoma všech důsledků, které z toho vyplývají.

 

12)  Společnost bere na vědomí, že je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozebírat a ničit dlažbu komunikace, především při najíždění vozidlem. V případě prokazatelného porušení této povinnosti má MD nárok na náhradu škody způsobené společností. Kotvení stanů do podloží pomocí hřebů je zakázáno, jakékoliv kotvení je nutno předem konzultovat s přesným popisem a specifikací a vyžádat si písemné povolení od MD. V případě povolení se společnost zavazuje zajistit veškerou opravu podloží do původního stavu a při poničení či jiném poškození (inženýrské sítě) se společnost zavazuje na svoje náklady zajistit opravu poškozeného místa.

  

13)  Od roku 2016 se nově nebudou povolenky k vjezdu posílat poštou před konáním slavností, ale budou osobně předány ve speciálně zřízeném akreditačním středisku ve čtvrtek 31.8.2017 od 17.00 do 20.00 a v pátek 1.9.2017 od 7.00 do 13.00. Přesná adresa akreditačního střediska spolu se souřadnicemi GPS bude společnosti zaslána po zaplacení faktury - platba možná buď osobně v kanceláři Městského divadla v Žatci, nebo fakturou na číslo účtu.

 

14)  Akreditačním střediskem je míněn speciálně zvolený prostor, kam se dostaví v den nájezdu na akci každý stánkař. Zde se legitimuje a na základě zaplaceného poplatku za stání obdrží veškeré potřebné dokumenty (povolenky k vjezdu, povolenky na WC, povolení k prodeji). Platba na místě možná jen s poplatkem za pozdní platbu ve výši 2.000-, Kč.

 

15)  Společnost zodpovídá za správné a výrobcem či distributorem stanovené bezpečnostní doporučení při provozu a zajištění tlakových nádob a hořlavin, za bezpečnost při jejich instalaci a provozu a za skladování mimo dosah návštěvníků.

 

16)  V případě, že bude v prostoru pronajaté plochy používáno audio-video zařízení, nesmí jeho provozování rušit program na jednotlivých scénách nebo obtěžovat hlukem okolní stánky. MD má v tomto případě právo požadovat ukončení projekce.

 

 

III.

Cena za plnění

1)      Účastníci ujednali, že cena za pronájem prodejního místa vč. výčepní plochy a posezení činí 14.000,- Kč za půdorysnou plochu 4 x 4 m (v případě minipivovarů je cena za 3x3 m 5.000-, Kč. Vztahuje se však pouze na konkrétně vyhrazené místo pro minipivovary) Za každý další započatý metr čtvereční využívané plochy včetně zaparkovaného jednoho automobilu, oje a stříšky (tzv. kšiltu) činí cena 220,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28.7.2017. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2017 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.

 

1)      Za plochy skutečně pronajaté k plnění předmětu této smlouvy pak společnost uhradí MD předem částku ve výši ……….. a to na základě daňového dokladu se splatností 20 dnů avšak nejpozději do 28. 7. 2017. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2017 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.

2)       Po úhradě tohoto dokladu bude společnosti tato plocha fakticky poskytnuta. V opačném případě může společnost požadovat smluvní pokutu, jakož i náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s nesplněním povinnosti MD.

 

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1)      Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to výhradně na konání akce 60. Žatecká Dočesná 2017,

        od 1.9. do 2.9. 2017.

2)      Obsah této smlouvy může být změněn pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.

3)   Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4)      Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž jednu obdrží společnost, a druhou MD.

5)      Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – okótovaný půdorysný nákres zastavěné plochy s maximálním odběrem el. energie (včetně stanu, výčepu, posezení před stanem s počtem míst k sezení, slunečníků, zaparkovaného automobilu, v případě použití výčepních automobilů rozměry včetně rozevřených bočnic které tvoří střechu – tzv. kšilt, u přívěsů i včetně oje). V tomto nákresu musí být vyznačeno místo pro vchod návštěvníků, případně místo obsluhy.

Bez tohoto nákresu s rozměry a popisem zastavěného místa je tato smlouva neplatná!!!

6)      Kterýkoliv z účastníků může odstoupit od smlouvy jen ve zvlášť odůvodněných případech (úmrtí, havárie), přitom nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu vynaložených nákladů.

7)      Bude–li účast znemožněna v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události (živelná katastrofa, epidemie), mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit, přičemž žádné ze stran nevzniká nárok na náhradu vynaložených nákladů. Vznik této události je jedna strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a doložit příslušnými doklady.

8)      V případě, že kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupí z jiných důvodů, než uvedených v bodě 6) nebo 7)

-  více než 30 dní před datem konání, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu vynaložených nákladů;

-  méně než 20 dní před datem konání, vzniká druhé straně nárok na náhradu nákladů za reklamu a propagaci   

   společnosti ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých).

-  méně než 7 dní před datem konání, vzniká druhé straně nárok na náhradu nákladů odpovídající částce uhrazené za nájem prostor dle bodu III./2 této smlouvy.

 

Ceny za stánky a pivovary v jednotlivých zónách za oba dva dny dohromady + pronájem el. energie.

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě o prezentaci pivovarů na 60. Žatecké Dočesné 2017

 

Zde zaškrtněte požadovaný odběr el. energie

 

1x max. 240V (standardní el.zásuvka)

V ceně

 

2x 240V

500 Kč

 

3x 240V max. do 16A

1000 Kč

Pro 400V

 

1 zásuvka 16A/400V (pětikolík)

1500 Kč

 

1 zásuvku 32A/400V (pětikolík)

2000 Kč

 

 

Nepotřebuji elektrickou energii